Twoja lokalizacja: Szkolenia Szkolenia indywidualne UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

Kurs doskonalący (24h):

UCZEŃ O SPECJALNYCH POTRZEBACH EDUKACYJNYCH

w szkole ogólnodostępnej lub integracyjnej

pobierz w wersji pdf

PROGRAM SZKOLENIA:
Kurs porusza szereg zagadnień dotyczących pracy z uczniem o specjalnych potrzebach edukacyjnych w szkole integracyjnej lub ogólnodostępnej

MODUŁ 1: ORGANIZACJA POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ DLA UCZNIA Z OPINIĄ I ORZECZENIEM PPP

Zakres tematyki:

 • Organizacja pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole – zespoły ds. uczniów ze SPE
 • Dokumentowanie działań względem ucznia niepełnosprawnego, niedostosowanego lub zagrożonego niedostosowaniem - zasady tworzenia i realizacji indywidualnego programu edukacyjno – terapeutycznego IPET
 • Wielospecjalistyczna ocena funkcjonowania ucznia – zakresy zbierania danych
 • Struktura programu IPET – przykłady rozwiązań w zależności od potrzeb i możliwości rozwojowych dziecka.
 • Program dla ucznia z niepełnosprawnością w stopniu lekkim i umiarkowanym - różnice, zasady tworzenia i realizacji.
 • Praktyczne ćwiczenia w konstruowaniu programu IPET

MODUŁ 2: DOSTOSOWANIE WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH DO POTRZEB UCZNIA ZE SPE

Zakres tematyki:

 • Zróżnicowane potrzeby edukacyjne dzieci. Specyficzne metody pracy dydaktycznej dostosowane do potrzeb ucznia ze SPE (ze szczególnym uwzględnieniem ucznia z niepełnosprawnością intelektualną i trudnościami w uczeniu się , ucznia z zaburzeniami ze spectrum autyzmu, ucznia z zespołem nadpobudliwości psychoruchowej i innymi dysfunkcjami w poważnym stopniu utrudniającymi realizację wymagań programowych)
 • Tworzenie planów dostosowania wymagań w odniesieniu do wybranego przedmiotu nauczania – praktyczne ćwiczenia.

MODUŁ 3: WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI W KONTEKŚCIE POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ

Zakres tematyki:

 • Zapisy rozporządzenia MEN dotyczące zakresu współpracy z rodzicami uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych. Prawa rodziców. Co może, a co musi uwzględnić nauczyciel organizując pomoc dla ucznia ze SPE.
 • Specyficzne potrzeby i postawy rodziców dzieci ze SPE.
 • Podstawowe zasady komunikacji oraz ustalania zakresu współpracy z rodzicami. Jak sobie radzić w warunkach utrudnionego kontaktu, jak rozwiązywać problemy?
 • Zasady organizowania spotkań z rodzicami w ramach posiedzeń zespołu ds. uczniów ze SPE.

MODUŁ 4: DIAGNOZOWANIE TRUDNOŚCI SZKOLNYCH UCZNIA – ZADANIA DLA NAUCZYCIELI

Zakres tematyki:

 • Kompetencje diagnostyczne nauczyciela. Co powinien wiedzieć i robić nauczyciel w zakresie diagnozowania trudności szkolnych uczniów.
 • Obszary rozwoju dziecka podlegające diagnozie psychologiczno – pedagogicznej
 • Poznanie metod, ćwiczeń, narzędzi diagnostycznych, wykorzystywanych w diagnozie pedagogicznej
 • Wspieranie dziecka z opóźnionym rozwojem psychomotorycznym
 • Strategie i kierunki pracy z dzieckiem zdolnym.

MODUŁ 5: WSPÓŁPRACA SZKOŁY Z PORADNIĄ PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNĄ

 • Zadania zespołów ds. specjalnych potrzeb edukacyjnych uczniów, zadania poradni.
 • Zasady organizowania współpracy szkoły z poradniami. Zakres udzielanej pomocy ze strony pracowników poradni psychologiczno-pedagogicznej.
 • Dokumentacja ucznia ze SPE wystawiana przez poradnie. Orzeczenie i opinia: różnice, zastosowanie, obowiązki nauczyciela.
 • Odczytywanie informacji zawartych w orzeczeniu lub opinii PPP – ćwiczenia

Prowadzenie:
Magdalena Sakowska (moduł 1,2,3,)
Ewa Lipska – Urbaniak (moduł 4,5)

INFORMACJE:
Informacje ogólne: Zajęcia odbywają się w małych grupach. O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Warunkiem uczestnictwa jest okazanie dowodu wpłaty
Terminy zajęć: 21. 09; 22.09; 28.09.2013
Liczba godzin: 30
Godziny zajęć: 9.00-16.00
Adresaci: koordynatorzy zespołów ds. uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, nauczyciele, wychowawcy szkół podstawowych i gimnazjów ogólnodostępnych lub integracyjnych
Forma pracy: wykłady, praca metodami warsztatowymi – aktywnymi.
Koszt: 350,00zł
Miejsce szkolenia: Wrocław, ul. Kamienna 99/101
Materiały: skrypt, pakiet materiałów edukacyjno-informacyjnych

INFORMACJA O PROWADZĄCYCH:
Magdalena Sakowska: psycholog, socjoterapeuta, arteterapeuta, oligofrenopedagog. Wieloletnie doświadczenie w zakresie pracy z dzieckiem z dysfunkcjami rozwoju psychoruchowego oraz z zaburzeniami zachowania, a także w pracy rodziną w specjalnym ośrodku szkolno – wychowawczym we Wrocławiu (również w charakterze nauczyciela i wychowawcy). Autorka lub współautorka artykułów, poradników i opracowań metodycznych dla nauczycieli, w tym publikacji książkowej pt. „Obyś cudze dzieci wychowywał" (OWN Kielce). Od wielu lat prowadzi szkolenia i warsztaty dla pracowników oświaty z zakresu szeroko rozumianej tematyki psychologiczno-pedagogicznej. Współpracuje z publicznymi placówkami doskonalenia nauczycieli, powiatowymi centrami edukacyjnymi, poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, prowadzi zajęcia na kursach kwalifikacyjnych oligoferenopedagogiki, jest członkiem Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.
Ewa Lipska – Urbaniak: pedagog, doświadczenie w pracy pedagogicznej: w szkole oraz w poradni psychologiczno – pedagogicznej we Wrocławiu. Zajmuje się diagnozą terapią i wspomaganiem rozwoju dzieci i młodzieży ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się. W Centrum Anima prowadzi warsztaty i szkolenia na temat wspomagania dziecka o specjalnych potrzebach edukacyjnych.

Wpłaty na konto: Bank Śląski oddz. Wrocław Nr konta: 11 1050 1575 1000 0090 3000 8131Centrum Terapii i Edukacji Psychologiczno – Pedagogicznej ANIMA Magdalena Sakowska
ul. Poranna 36/7 53-026 Wrocław

Zgłoszenia, informacja: 600 032 054; 662 295 594 (godz. 8.00-13.00);
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. fax: 717945946

Zgłoszenia
Zapisz się przez formularz zgłoszeniowy dla odbiorców indywidualnych.

Napisz do nas

Jesteś zainteresowany szkoleniem - zostaw swoje dane, a skontaktujemy się z Tobą.

Zadzwoń do nas 600 032 054